Vilkår SweetReward

Medlemsbetingelser

 1. Medlemskap

1.1 Medlemskap i SweetReward opprettes mellom NorSweet AS, organisasjonsnummer 916 332 831, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, Norge (heretter kalt «SweetReward», og det individuelle medlemmet «medlemmet»). Medlemskap i lojalitetsprogrammet SweetReward opprettes ved å registrere en profil og godta disse vilkårene og betingelsene hos selskapet NorSweet på nettstedet til NorSweet eller ved å inngå en avtale med en SweetReward Partner. Medlemskapet er personlig, og det er underforstått at kun det registrerte medlemmet er berettiget til å benytte seg av det. For personer under 18 år er samtykke fra foreldre eller verge påkrevd.

1.2 Medlemskap i SweetReward gis kun til én person pr. medlemsnummer, og bare fysiske personer kan bli medlemmer. Det er ikke tillatt for en person å ha mer enn én medlemsprofil. Medlemskapet er registrert i medlemmets fulle navn, med den e-postadresse som medlemmet har oppgitt. Bruk av medlemskap til kommersielle formål er forbudt.

1.3 Brudd på disse medlemsvilkårene, eller misbruk av medlemskapet, kan føre til at medlemskapet opphører umiddelbart. Ved slikt opphør vil alle opptjente SweetPoints og Rewards bli slettet. Mistanke om straffbart brudd på disse medlemsvilkårene, eller andre straffbare handlinger som er begått i kraft av å være medlem av SweetReward-programmet, kan rapporteres til myndighetene.

1.4 Det koster ingenting å melde seg inn i SweetReward, men kvalifiserte kjøp er nødvendig for opptjening av SweetPoints og Rewards.

1.5 SweetReward forbeholder seg retten til å godkjenne, avvise eller oppheve medlemskapet når som helst, av enhver eller ingen grunn, etter eget skjønn.

1.6 Ved inngåelse av medlemskap i SweetReward er det nødvendig for SweetReward å innhente og bruke medlemmers personopplysninger. SweetReward AS er behandlingsansvarlig for medlemmenes personopplysninger. Personvernerklæringen til SweetReward forklarer hvordan SweetReward samler inn, bruker og presenterer personopplysninger når medlemmer bruker tjenesten SweetReward og ellers samhandler med programmet. Som medlem kan du når som helst velge å avslutte medlemskapet ditt ved å slette profilen din. Se vår personvernerklæring for mer informasjon om vår sletting av personopplysninger.

 1. Lojalitetsprogrammet

2.1 SweetReward er et gratis lojalitetsprogram hvor medlemmer har mulighet til å opptjene SweetPoints og få andre fordeler («Rewards») ved kjøp av varer og tjenester fra selskapet NorSweet og andre leverandører av varer og tjenester tilknyttet SweetReward («Reward Partnere»).

2.2 SweetReward arbeider for å kontinuerlig utvide omfanget av varer og tjenester som gir mulighet til å opptjene SweetPoints og Rewards, for eksempel ved å legge til nye Reward Partnere til lojalitetsprogrammet. Medlemmer vil jevnlig motta informasjon fra SweetReward som varsler dem om deres gjeldende medlemsstatus, programnyheter, opptjeningsmuligheter, og tilbud fra NorSweet sammen med og Reward Partnere. En oversikt over medlemsfordeler og tilbud vil også være tilgjengelig på norsweet.com.

2.3 SweetReward påtar seg ikke ansvar for, og fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår som et resultat av produkter og tjenester tilbudt av andre deltagende selskaper og/eller SweetRewards samarbeidende Reward Partnere.

 1. Opptjening av SweetPoints og Rewards

3.1 SweetPoints og Rewards opptjenes av medlemmer gjennom kjøp av varer og tjenester fra selskapet NorSweet og Reward Partnerne, i henhold til de til enhver tid gjeldende priser og betingelser fastsatt av selskapet NorSweet og Reward Partnerne.

SweetPoints er NorSweet sin digitale valuta, med en verdi tilsvarende den norske kronen.

Medlemmer kan opptjene Rewards på sine aktiviteter, for eksempel for antall nye medlemmer man har introdusert SweetRewards for. Tilgjengelige Rewards kan variere, og det kan også tilbys spesielle Rewards gjennom kampanjer. Medlemmer kan opptjene Rewards kun basert på aktiviteter foretatt av medlemmet, og ikke for aktiviteter gjennomført av andre. Rewards kan kun brukes av medlemmet som opptjener dem selv, og kan ikke deles med andre. Flere Rewards kan opptjenes, kombineres og benyttes av medlemmet.

3.2 Ved kjøp av varer og tjenester gis medlemmet anledning til å opptjene SweetPoints og/eller Rewards så snart betalingstransaksjonen for samme kjøp er ugjenkallelig gjennomført. Dersom en betaling for en vare eller tjeneste blir refundert, avbrutt eller reversert, vil opptjente SweetPoints og/eller Rewards også bli reversert. Rewards vil bli tilgjengelig på medlemmets profil så snart den aktuelle aktivitet er gjennomført.

3.3 Ved kjøp av varer og tjenester gis medlemmet kun anledning til å opptjene SweetPoints og Rewards når betalingen er gjennomført elektronisk. De godkjente betalingsformene for opptjening av SweetPoints er kredittkort, debetkort, telefon eller en annen godkjent betalingsmåte tilknyttet medlemmets SweetReward-konto og registrert hos den aktuelle Reward Partner. Medlemmer er ansvarlige for å påse at deres Reward-nummer blir registrert ved kjøp i henhold til gjeldende forskrifter for den bestemte partneren.

3.4 Det kan være mulig å registrere SweetPoints etter at kjøpet av varer og tjenester fra NorSweet og/eller en Reward Partner er fullført, også kjent som etterregistrering av kjøp. Om medlemmet tillates å registrere SweetPoints etter at et kjøp fra en Reward Partner er fullført, bestemmes av Reward Partneren. NorSweet gir medlemmer tillatelse til å legge til deres Reward-nummer opptil tretti (30) dager etter gjennomført kjøp for å kreve SweetPoints. Medlemmet må henvende seg til NorSweet eller den gjeldende Reward Partner for å registrere SweetPoints etter at et kjøp har blitt gjort. NorSweet og Reward Partnerne står fritt til å fastsette og endre reglene for tillatelse av registrering av SweetPoints etter et kjøp, samt å avslå enhver søknad uten å måtte begrunne avgjørelsen.

3.5 Opptjente SweetPoints vil være tilgjengelige for bruk så snart transaksjonsdataene eller informasjonen om opptjente SweetPoints er overført fra Reward Partner til SweetReward. Tidspunktene for overføring av transaksjonsdata kan variere betydelig. Detaljer om de vanlige tidspunktene for dataoverføring av den enkelte Reward Partner er tilgjengelig på norsweet.com. Det tar vanligvis 14 arbeidsdager etter at transaksjonsdataene er mottatt av Norwegian Reward, før medlemmet kan ta i bruk SweetPoints. Hvis transaksjonsdataene ikke blir registrert, uansett årsak, skal alle forespørsler eller krav om manglende SweetPoints sendes direkte til den respektive Reward Partner som kjøpet ble fullført med. SweetReward fraskriver seg alt ansvar for registreringen av manglende SweetPoints med Reward Partnere.

3.6 Ubrukte SweetPoints utløper og slettes hver 24. måned etter utgangen av kalenderåret SweetPoints ble opptjent. SweetPoints må derfor benyttes i det året de er opptjent eller i løpet av de følgende to år, med mindre annen gyldighetsperiode spesifikt ble opplyst ved opptjening eller annen ervervelse av SweetPoints. Rewards utløper 12 måneder etter den måneden medlemmet ikke lenger har nok kvalifiserte aktiviteter for den spesifikke Rewarden. SweetPoints mottatt i form av et «gavekort» har forskjellige utløpsregler. Les mer på våre sider for gavekort.

3.7 SweetReward kan endre kravene for type aktivitet eller kjøp som kreves for opptjening av Rewards. Gjeldende krav for tilgang til Rewards er tilgjengelig på norswet.com. Rewards opptjenes i henhold til den informasjonen som til ethvert tidspunkt er offentliggjort på norsweet.com.

3.8 Rewards kan ha varierende regler for kvalifisering og gyldighet. Betingelser for hver enkelt Reward er tilgjengelig på norsweet.com.

 1. Innløsing av SweetPoints og Rewards

4.1 Det registrerte beløpet i SweetPoints som er tilgjengelig på en konto, kan benyttes som full eller delvis betaling mot kjøp av varer og tjenester fra selskapet NorSweet, tilgjengelig på selskapets nettbutikk på norsweet.com.

SweetPoints kan kun brukes med elektroniske transaksjoner med selskapet NorSweet, eller eventuelt med en Reward Partner. SweetPoints kan kun utbetales i kontanter for medlemmer på Platinum nivå eller høyere, og etter definerte regler. Se jobb med NorSweet for mer info.

Når du innløser SweetPoints, brukes de eldste SweetPoints først.

Aktiverte Rewards kan kun brukes med elektroniske transaksjoner når du er logget på en brukerprofil med selskapet NorSweet, eller med en Reward Partner. Rewards kan kun brukes av det medlemmet som har opptjent Rewards. Rewards kan ikke selges eller utbetales i kontanter.

4.2 Det er ingen spesielle forhold eller restriksjoner knyttet til varer eller tjenester som er betalt med SweetPoints, eller hvor Rewards brukes ved kjøp. De generelle reglene som gjelder kjøp, gjelder likeledes for varer og tjenester betalt helt eller delvis med SweetPoints.

4.3 Medlemmene er selv ansvarlige for alle avgifter som følge av eller vedrørende bruken av SweetReward og SweetPoints. SweetReward fraskriver seg alt ansvar vedrørende skatte- og avgiftsforpliktelser pålagt medlemmet i forbindelse med periodisering eller uttak av SweetPoints og/eller Rewards.

4.4 Medlemmer og Partnere har ikke lov til å kjøpe, selge eller utveksle SweetRewards SweetPoints, med unntak av de alternativene SweetReward har bestemt.

 1. Generelle bestemmelser

5.1 Endringer eller kansellering av program:

SweetReward forbeholder seg retten til når som helst å endre, stoppe eller avbryte Reward-programmet, helt eller delvis. Eventuelle endringer SweetReward gjør, trer i kraft direkte på datoen for varselet, og kan formidles enten som informasjon på nettstedet til SweetReward, eller ved å varsle medlemmer via e-post. Medlemmets deltakelse i programmet etter datoen for et slikt varsel, anses som godkjennelse til slike endringer.

5.2 Endringer i disse vilkårene: SweetReward har rett til, når som helst og med minst en måneds varsel, å endre de eksisterende vilkårene og betingelsene, inkludert og uten begrensning, endre reglene for opptjening- og innløsing av SweetPoints og Rewards. For endringer til allerede utførte transaksjoner, er medlemmet berettiget til en tre (3) måneders varselperiode, mens endringer i fremtidige transaksjoner krever én (1) måneds varsel. Medlemmet kan informeres om dette via e-post. Man kan også få informasjon om endringer ved å besøke norsweet.com.

Medlemmene bør jevnlig gjennomgå disse vilkårene og betingelsene, for å forvisse seg om at man blir kjent med den nyeste versjonen. Medlemmer kan avgjøre når versjonen sist ble oppdatert ved å kontrollere datoen for «Sist oppdatert» nederst under disse vilkårene.

5.3 Alle spørsmål eller tvister angående programmet, inkludert og uten begrensning, de som omfatter berettigelse, deltakelse, svindel og misbruk, skal løses ved hjelp av SweetReward, etter SweetRewards eget skjønn.

5.4 SweetReward har rett til å overføre medlemmets rettigheter og plikter til en annen juridisk enhet (selskap), for eksempel i forbindelse med omorganisering av programmet eller en bedrifts omorganisering.

5.5 Medlemmet samtykker i at all kommunikasjon for ham/henne vedrørende SweetReward, inkludert endringer i vilkårene og betingelsene, kan utføres elektronisk.

5.6 SweetReward fraskriver seg alt ansvar som skyldes feil med datasystemer eller lignende hos Reward Partnere eller deres underleverandører, som forhindrer eller vanskeliggjør opptjening, uttak eller bruk av SweetPoints, Rewards og andre funksjoner i programmet. Dette gjelder uavhengig om feilen ligger hos NorSweet, SweetReward, Reward Partneren eller hos noen av deres underleverandører.

5.7 Medlemmet skal behandle påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) konfidensielt, og er selv ansvarlig for å nekte å oppgi tilgang til sin påloggingsinformasjon fra tredjeparter. Enhver transaksjon som bruker påloggingsinformasjonen til et medlem, skal anses å være godkjent av nevnte medlem. SweetReward påtar seg intet ansvar i forbindelse med stjålet, misbrukt eller uautorisert tilgang til medlemmers påloggingsdetaljer. I slike tilfeller er medlemmet ansvarlig for å kontakte SweetReward så snart som mulig, i et forsøk på å forhindre eventuelt misbruk av medlemmets konto.

5.8 Hvis det oppstår en situasjon som ville gjøre det umulig eller urimelig tyngende for NorSweet å oppfylle sine forpliktelser overfor medlemmet på grunn av omstendigheter utenfor NorSweets kontroll, opphører NorSweet forpliktelser så lenge situasjonen vedvarer.

 1. Tvister og gjeldende lov

6.1 NorSweet har organisasjonsnummer 916 332 831, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, Norge – en norsk organisasjon – og i tilfeller av en mulig tvist om SweetRewards vilkår og betingelser, skal norsk lov gjelde. Tvister avgjøres ved norske domstoler. Partene godtar Jæren (Norge) tingrett som det eneste rettssted for eventuelle tvister som måtte oppstå under- eller som følge av denne avtalen.

 

 

 

 

Personvernerklæring

 1. Hva er SweetReward?

SweetReward er et lojalitetsprogram tilbudt av NorSweet AS («NorSweet»). Ved å bli medlem i SweetReward, kan du tjene SweetPoints og Rewards ved å kjøpe produkter og tjenester fra NorSweet eller alle SweetReward sine partnere («Partnere»). Opptjente SweetPoints kan brukes av SweetReward-medlemmer til å kjøpe produkter og tjenester fra NorSweet.

For å gjøre det enklere for deg, her er en kort forklaring på hovedtrekkene i SweetReward:

 • SweetPoints: Vår digitale valuta som medlemmer kan tjene og bruke ved å kjøpe produkter og tjenester fra Norwegian eller av Norwegian Reward sine partnere.
 • Rewards: Fordeler som medlemmer kan tjene ved å være en lojal kunde hos NorSweet.
 • Partner: Andre selskaper som, gjennom en avtale, kan tilby SweetReward-medlemmer en mulighet til å tjene SweetPoints og dra nytte av spesialtilbud. Som et medlem av SweetReward må du identifisere deg som dette når du foretar kjøp hos våre Reward-partnere, for å kunne tjene SweetPoints.
 • Reward-nummer: Som et Reward-medlem vil du bli gitt et Reward-nummer som brukes til å koble deg med kjøpene du har foretatt hos NorSweet eller noen av våre partnere.

Mer informasjon kan finnes i medlemsvilkårene for SweetReward.

Når du blir medlem i SweetReward, vil du kunne logge inn på din egen konto på nettsiden vår, og se en oversikt over dine registrerte kjøp og opptjente SweetPoints. Som medlem vil du også motta statusoppdateringer og medlemstilbud. Vennligst vær klar over at du som medlem kan administrere kommunikasjonsinnstillingene på din Reward-profil. SweetReward har mange partnere som vil la deg tjene SweetPoints, ikke bare når du kjøper varer hos NorSweet, men også når du handler på nett, eller foretar andre kjøp.

Vennligst merk at medlemskap i SweetReward-programmet er frivillig. Du kan kjøpe produkter og tjenester fra NorSweet, eller kjøpe produkter eller tjenester fra våre partnere uten medlemskap i SweetReward, men du vil ikke kunne tjene SweetPoints eller være kvalifisert for Rewards

 1. Generell erklæring om virkeområdet for denne personvernerklæringen

Når du blir medlem i SweetReward er det nødvendig for oss å innhente og bruke personlige data om deg for å kunne innfri våre forpliktelser til deg som medlem. Beskyttelsen av og konfidensialiteten til din personlige informasjon er viktig for SweetReward, og vi er fast bestemt på å beskytte den.

SweetReward er behandlingsansvarlig for all behandling av dine personlige data som et medlem i SweetReward. SweetReward er ansvarlig for å definere formålene med behandling av dine personlige data og er også ansvarlig for samsvar med gjeldende lovgivning for datasikring. Adressen og kontaktdetaljene til SweetReward finnes nederst på denne siden.

Vennligst merk at når du samhandler og/eller kommuniserer med noen av SweetReward sine partnere, gjelder ikke denne personvernerklæringen fra SweetReward. Du har rett til å motta informasjon om innhentingen, bruken, behandlingen og beskyttelsen av dine personlige data av våre partnere ved å kontakte den relevante partneren. Dine personlige data relatert til samhandling med noen av våre partnere, som er sendt til eller mottatt av SweetReward som en del av lojalitetsprogrammet, er imidlertid regulert av denne personvernerklæringen.

 1. Personlige data som SweetReward innhenter og genererer

3.1 Introduksjon

Denne erklæringen forklarer hvordan SweetReward innhenter, bruker og presenterer personlige data når du bruker SweetReward og ellers samhandler med programmet som beskrevet nedenfor. De forklarer våre databehandlingsaktiviteter, deres formål, hvilke kategorier av personlige data disse aktivitetene involverer, og det juridiske grunnlaget for disse behandlingsaktivitetene.

I denne erklæringen informerer vi deg også om dine rettigheter knyttet til vår behandling av dine personlige data, enhver overføring vi kan gjøre av dine personlige data og våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler («cookies»).

3.2 Opprettelse av medlemskap i SweetReward

Når du oppretter et medlemskap i SweetReward, vil du bli bedt om å oppgi informasjon som navnet ditt, fødselsdato, kjønn og e-postadresse, og vårt system vil gi deg et Reward-nummer og identifisere ditt foretrukne språk og valuta. I tillegg til dette, ved bestilling av produkter eller tjenester fra NorSweet, vil du bli bedt om å oppgi informasjon som ditt telefonnummer og adresse.

Formålet med disse behandlingsaktivitetene er å gi oss muligheten til å opprette og tilby en fordelstjeneste og at våre medlemmer effektivt skal kunne administrere sine medlemskontoer.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine data som beskrevet i denne delen, er at det er nødvendig for oss å innfri forpliktelsene våre i henhold til medlemsvilkårene for SweetReward.

3.3 Administrering av SweetReward-konto

Den grunnleggende funksjonen til SweetReward er å tillate sine medlemmer å tjene SweetPoints og Rewards, ved å kjøpe produkter og tjenester fra NorSweet, eller produkter eller tjenester fra én av SweetReward-partnere. SweetReward-medlemskapet vil gi deg en personlig brukerkonto på våre nettsider, som du kan få tilgang til via datamaskinen din eller andre enheter. Når du foretar kjøp hos NorSweet, vil SweetReward beholde informasjon angående dine kjøp, som produkt og pris, for å kunne beregne riktig antall SweetPoints som tilskrives kontoen din. Hvis du kjøper produkter fra en av våre partnere, vil partneren sende informasjon om disse kjøpene til SweetReward, som ditt Reward-nummer, ditt navn, dato for transaksjonen og enten SweetPoints opptjent (hvis partneren kalkulerer opptjente SweetPoints) eller transaksjonsverdien (hvis SweetReward kalkulerer opptjente SweetPoints).

Når du bruker SweetPoints, vil SweetReward behandle informasjon som ditt Reward-nummer, SweetPoints som kan brukes, faktura og kjøpsdatoer.

SweetReward-medlemmer kan også kvalifisere seg for Rewards, f.eks. etter aktiviteter eller opptjening av en gitt mengde SweetPoints. Til dette formålet vil SweetReward bruke ditt Reward-nummer og tilby deg unik informasjon i det innloggede miljøet på vår nettside.

SweetReward vil kontinuerlig etterstrebe å foreta generelle forbedringer av lojalitetsprogrammet, noe som innebærer, for eksempel, å segmentere medlemmene våre inn i grupper og/eller skreddersy nyheter og tilbud til medlemmer. Til dette formålet vil SweetReward behandle dine personlige data som nevnt ovenfor. I tillegg kan SweetReward sende deg en månedlig e-post for å informere deg om status for ditt medlemskap, inkludert detaljer om opptjente SweetPoints, antall kjøp og annet relevant medlems-informasjon.

Hvis du sletter kontoen din i samsvar med medlemsvilkårene, vil dine personlige data slettes, med unntak av transaksjoner, inkludert korresponderende data, som er koblet til din SweetPoint-saldo. Dette vil også inkludere navnet og Reward-nummeret ditt. Slike data vil beholdes i 5 år, regnet fra datoen da transaksjonene ble behandlet av vårt system. Vi lagrer disse dataene i henhold til våre juridiske forpliktelser. Vennligst også referer til delen «Dine rettigheter» nedenfor, for ytterligere informasjon om din rett til å få dine data slettet.

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personlige data som beskrevet i denne delen, er din godkjenning av vilkårene når du kjøper produkter fra NorSweet eller noen av SweetReward sine partnere, i tillegg til din godkjenning av medlemsvilkårene for SweetReward.

3.4 Markedsføring

For at du skal kunne benytte deg av fordelene ved å være medlem av SweetReward, vil SweetReward sende deg, eller på andre måter gjøre deg oppmerksom på, de ulike kommersielle fordelene ved å være medlem. Slik informasjon om kommersielle fordeler kan inkludere informasjon om spesielle tilbud, kommersielle nyheter fra SweetReward og tips for å tjene ekstra SweetPoints. Det kan også relatere til å inkludere deg i et medlemssegment og tilby deg kommersielle tilbud deretter, tilby deg informasjon om andre spesial- eller sesongtilbud, og invitere deg til å delta på våre aktiviteter, som vår digitale julekalender ved juletider.

Til dette formålet vil SweetReward bruke data som ditt navn, Reward-nummer og e-postadresse. Hvis SweetReward benytter underleverandører for å behandle dine personlige data til dette formålet, f.eks. Facebook, Oracle eller Google, vil passende sikkerhetstiltak som bindende konsernregler, EUs standardmodellkontrakt, EU-US Privacy Shield eller lignende sikre et tilstrekkelig nivå for beskyttelse av dine personlige data. Vennligst vær klar over at slike underleverandører er ansvarlig for sine egne personvernerklæringer.

Personlige data som behandles til markedsføringsformål vil slettes etter 12 måneder. Hvis du sletter kontoen din og derfor avslutter medlemskapet ditt i SweetReward, vil disse dataene bli anonymisert.

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personlige data er ditt samtykke. Du vil kunne administrere dine samtykker til denne behandlingen ved å klikke på innstillinger i din brukerkonto på våre nettsider. Vennligst merk at tilbaketrekking av samtykke ikke har effekt på legitimiteten av behandlingen som har funnet sted basert på et samtykke gitt før tilbaketrekkingen.

3.5 Personliggjøring av kontoen din

SweetReward har som mål å gjøre lojalitetsprogrammet mer individualisert, og promoterer brukervennlighet for våre medlemmer. For å promotere generelle forbedringer i vår e-posttjeneste og personliggjøring av e-postinnhold, analyserer vi svar og trafikk fra vår e-postkommunikasjon, som åpne- og klikktall. Til dette formålet er det nødvendig å behandle dine personlige data som ditt navn, e-postadresse og Reward-nummer. Vi bruker også dine personlige data gjennom data om klikk på nettsiden, hvilket betyr at vi bruker noen av dine personlige data når du blar gjennom nettsiden vår, for å forbedre ytelsen, forbedre brukeropplevelsen din og for å la oss kunne oppdage og forhindre uredelig atferd.

All personlig data som behandles til dette formålet vil slettes etter 12 måneder. SweetReward beholder revisjonslogger i 18 måneder, i samsvar med lovmessige interesser og våre juridiske forpliktelser.

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personlige data i samsvar med de nevnte aktivitetene er basert på din godkjenning av medlemsvilkårene for SweetReward, lovmessig interesse, og i samsvar med SweetReward sine regler for informasjonskapsler (samtykke eller nettleserinnstillinger).

3.6 Når du samhandler med vår kundeservice

SweetReward har ulike former for kundeservice for at vi skal kunne hjelpe deg dersom dette er nødvendig. For at vi skal kunne tilby deg kundestøtte, vil vi behandle dine personlige data med det formål å identifisere deg og hjelpe deg som best vi kan. På nettsiden vår vil du kunne fylle ut et kundestøtteskjema, eller du kan velge å bruke chatte-funksjonen vår. For å forbedre vår kundeservice, kan vi bruke etterligning («impersonation») noe som lar vår kundestøttepersonell få oppleve og se ethvert problem rapportert til oss ved å logge seg inn i din konto.

Alle revisjonslogger som beholdes med det formål å tilby deg kundestøttetjenester, vil slettes etter 18 måneder. All annen informasjon angående klager du kan ha registrert hos oss, vil bli lagret i 10 år, for at vi skal kunne etterkomme rettigheter du kan ha under forbrukerlovgivning.

Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personlige data til kundestøtteformål, er lovmessig interesse, våre juridiske forpliktelser og din godkjenning av medlemsvilkårene for SweetReward.

 1. Hvorfor personlige data blir utlevert av SweetReward

Vi selger ikke dine personlige data til markedsføringsbedrifter utenfor SweetReward. Vi kan kun dele dine personlige data som følger:

 • Med våre tredjeparts-tjenesteleverandører som utfører forretningsoperasjoner for SweetReward, eller opptrer på våre vegne og på våre instruksjoner som databehandlere for formålene indikert i denne personvernerklæringen;
 • For å beskytte og forsvare SweetReward (inkludert håndheving av alle gjeldende vilkår), eller
 • Til offentlige myndigheter eller regjeringer når pålagt ved lov, regelverk, juridiske prosesser eller bindende krav fra myndighetene.

Vi kan også dele aggregerte data med våre forretningspartnere og gruppe med selskaper for ulike formål, som for å forbedre SweetReward-programmet, for systemadministrasjon, statistikk, forskning og analyse.

Hvis du ikke ønsker å oppgi dine personlige data til oss, kan vi kanskje ikke ha mulighet til å tilby tjenesten du ber om, eller å informere deg om andre produkter og tjenester tilbudt av SweetReward.

 1. Informasjonskapsler og lignende teknologier

Når du besøker nettsiden vår, innhenter vi viss informasjon via automatiserte metoder ved å bruke informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker en nettside. Når du først besøker en nettside, vil en informasjonskapselfil bli sendt til din enhet, som identifiserer nettleseren din.

Hvis innstillingene på mobilenheten din tillater våre mobile applikasjoner å innhente posisjonsinformasjon, vil vi innhente denne informasjonen automatisk. Denne personvernerklæringen styrer hvordan vi bruker denne informasjonen når vi forbinder den med dine personlige data.

Merk at du kan administrere hvordan dine enheter kan dele posisjonsinformasjon med SweetReward, så vel som hvordan nettleseren din håndterer informasjonskapsler og relaterte teknologier ved å justere personvern og sikkerhetsinnstillingene på enheten din. Vennligst referer til instruksjonene gitt av din nettleser eller produsenten av din enhet, for å lære hvordan du justerer innstillingene dine.

Nedenfor forklarer vi hvorfor og hvordan vi bruker informasjonskapsler:

5.1 Påkrevd funksjonalitet for nettsiden vår

Vi bruker informasjonskapsler til autentiseringsformål, slik at du ikke må legitimere deg hver gang du besøker nettsiden til SweetReward. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at tjenesten skal fungere korrekt. Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren din, kan du forhindre lagring av og tilgang til informasjonskapsler på din enhet. Dersom du deaktiverer informasjonskapsler kan du kanskje ikke kunne bruke tjenestene på nettsiden vår.

5.2 Nettanalyse og statistikk

Vi bruker informasjonskapsler for å innhente ikke-personlig informasjon om brukeres atferdsmønstre og for å analysere brukeratferd. Vi gjør dette for å identifisere preferanser, diagnostisere tekniske problemer, analysere trender og for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden vår. Nettbaserte verktøy som Google Analytics, Hotjar og Visual Website Optimizer blir benyttet til dette formålet.

5.3 Målrettet reklame

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg målrettet reklame på internett. Vi bruker, blant andre, Google Analytics/AdWords, DoubleClick og Facebook for reklame, som Display Advertising og andre videresalgsaktiviteter. Hvis du ikke vil motta målrettet reklame fra annonseringsnettverk som Google og Facebook, må du be om hjelp direkte fra disse annonseringsnettverkene ved, for eksempel, å endre annonseinnstillingene dine på nettsidene deres.

Vi tillater også tredjeparts-informasjonskapsler fra Reward-partnere i SweetReward, slik at de kan reklamere overfor deg som et Reward-medlem, eller ekskludere deg fra sin reklame hvis du allerede er kunde hos dem. Dette gjelder kun for Reward-partnere som til enhver tid er synlige i ’Tjen SweetPoints’-delen på nettsiden vår.

5.4 Kundeservice

Vi bruker informasjonskapsler fra LiveChat Inc., som leverer vår kundeservicefunksjonalitet på nettsiden vår, for eksempel live chat. Disse informasjonskapslene lar oss proaktivt innlede en chatteøkt med deg mens du blar gjennom nettsiden vår, og de hjelper oss også å lage statistikker om din atferd på nettsiden, som sider du har besøkt og din totale tid på nettsiden vår. Denne informasjonen blir brukt for å enklere identifisere om du er i en situasjon hvor det er mer sannsynlig at du trenger assistanse.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, rettelse, begrensning og sletting av dine personlige data holdt av SweetReward, og å motta en kopi av dine personlige data i et strukturert maskinlesbart format. Hvis du har en registrert profil, kan du til enhver tid oppdatere, korrigere eller slette informasjon du har oppgitt til oss ved å bruke nettsiden vår. Forespørsler angående behandling av personlige data og tilgang, skal rettes til kontaktpunktet oppgitt nedenfor.

Du har også rett til å innvende mot noe databehandling og, hvor vi har bedt om ditt samtykke til å behandle dine data, å trekke tilbake dette samtykket. Der vi behandler dine data fordi vi har en lovmessig interesse i å gjøre dette (som forklart ovenfor), har du også rett til å innvende mot dette. Disse rettighetene kan begrenses i noen situasjoner – for eksempel der vi kan demonstrere at vi har et rettslig krav for å behandle dine data.

Der vi behøver personlige data for å kunne tilby deg fordelene i SweetReward, eller å oppfylle juridiske forpliktelser, er fremskaffelse av slike data obligatorisk. Hvis slike data ikke oppgis, vil vi ikke ha mulighet til å administrere vårt kontraktsforhold eller oppfylle forpliktelsene vi er gitt. I alle andre tilfeller er fremskaffelse av forespurte personlige data valgfritt.

Dine personlige data vil beholdes i samsvar med bestemmelsene i de ulike underavsnittene i del 3. Du kan, til enhver tid, slette din brukerkonto på vår nettside.

 1. Overføring av personlige data til andre land

Overføring av personlige data til et tredje land utenfor EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig beskyttelse, vil kun finne sted hvis passende sikkerhetstiltak blir gitt, f. eks ved bindende konsernregler, inngåelse av EUs standard kontraktsklausuler eller hvis den mottakende part er sertifisert under EU-US Privacy Shield. Hvis du har noen spørsmål relatert til dette, vennligst kontakt oss på kontaktpunktet oppgitt nedenfor.

SweetReward kan overføre aggregerte data til tredjeparter (innenlands og/eller utenlands) til det formål å forbedre eller utvikle tjenesten.

 1. Personvernerklæring hos tredjeparter

Denne personvernerklæringen adresserer kun innhentingen, bruken og presentasjonen av personlige data av SweetReward. Andre nettsider som kan være tilgjengelige gjennom vår nettside, og våre uavhengige SweetReward-partnere, har sine egne personvernerklæringer. Vi oppmuntrer deg til å gjøre deg kjent med personvernerklæringen gitt av alle tredjeparter før du gir dem noe informasjon eller drar nytte av et tilbud eller en kampanje. Selv om vi forsøker å kun koble oss til nettsider som deler våre høye standarder og respekt for personvern, er vi ikke på noen måte ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen benyttet av andre nettsider.

 1. Endringer og tillegg til personvernerklæringen

Fra tid til annen kan vi uten varsel oppdatere eller endre denne personvernerklæringen for å ta hensyn til ny eller annen personvernpraksis. Vi inviterer deg til å gjennomgå nyeste versjon av denne personvernerklæringen.

Vi vil legge ut en melding på nettsiden vår og/eller informere deg på annen måte når vi foretar større vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar noen av de endrede vilkårene, må du slutte å bruke SweetReward sine tjenester og eventuelt slette kontoen din.

 1. Jurisdiksjon og gjeldende lov

Denne personvernerklæringen skal, med unntak av obligatorisk lokal lovgivning, være styrt av og tolket i samsvar med Norges lover, og være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de norske domstoler.

 1. Hvordan kontakte oss

Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på nett eller via post adressert til:

NorSweet AS
Data Protection Officer
Gamle Forusveien 1
4031 Stavanger
Norge

Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å kontakte datatilsynet. Det relevante datatilsynet vil være Datatilsynet i Norge.